Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (102)

Јавна набавка на интернет пристап и податочно поврзување

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Интернет пристап и податочно поврзување
 • Краен рок за достава на понуди 18.07.2017

Јавна набавка на услуга за здравствени прегледи на вработените во АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Услуга за здравствени прегледи на вработените во АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 16.05.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на oбука за стручно усовршување на вработените во АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Обука за стручно усовршување на вработените во АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 05.05.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за поправка и сервисирање на моторни возила

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Поправка и сервисирање на моторни возила
 • Краен рок за достава на понуди 16.03.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на Систем за мерење на параметрите на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Систем за мерење на параметрите на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа
 • Краен рок за достава на понуди 08.05.2017 во 11:00 часот

Организирање на меѓународна регулаторна конференција за електронски комуникаци

Организирање на меѓународна регулаторна конференција за електронски комуникаци

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Организирање на меѓународна регулаторна конференција за електронски комуникаци
 • Краен рок за достава на понуди 24.04.2017
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на