Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (96)

Јавна набавка на oбука за стручно усовршување на вработените во АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Обука за стручно усовршување на вработените во АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 05.05.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за поправка и сервисирање на моторни возила

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Поправка и сервисирање на моторни возила
 • Краен рок за достава на понуди 16.03.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на Систем за мерење на параметрите на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Систем за мерење на параметрите на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа
 • Краен рок за достава на понуди 08.05.2017 во 11:00 часот

Организирање на меѓународна регулаторна конференција за електронски комуникаци

Организирање на меѓународна регулаторна конференција за електронски комуникаци

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Организирање на меѓународна регулаторна конференција за електронски комуникаци
 • Краен рок за достава на понуди 24.04.2017

Јавна набавка на услуга за дезинфекција, дезинсекција, и дератизација

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Услуга за дезинфекција, дезинсекција, и дератизација
 • Краен рок за достава на понуди 13.03.2017

Јавна набавка на информатичка опрема за потребите на Националниот центар за одговор на компјутерски криминал

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Информатичка опрема за потребите на Националниот центар за одговор на компјутерски криминал
 • Краен рок за достава на понуди 21.02.2017

Јавна набавка на услуги за резервација и испорака на авиобилети

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Услуги за резервација и испорака на авиобилети
 • Краен рок за достава на понуди 23.01.2017

Јавна набавка за изведба на градежно и градежно - занатски работи на административните објекти

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Изведба на градежно и градежно - занатски работи на административните објекти
 • Краен рок за достава на понуди 01.02.2017

Јавна набавка за организирање на службени патувања и хотелски сместувања

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Организирање на службени патувања и хотелски сместувања
 • Краен рок за достава на понуди 26.01.2017
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на