Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (155)

Јавна набавка на здравствени прегледи на вработените во АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Здравствени прегледи на вработените во АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 13.11.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка за Сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС
  • Краен рок за достава на понуди 10.12.2018 во 11.00 часот

Јавна набавка на систем за процена на ранливост

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Систем за процена на ранливост
  • Краен рок за достава на понуди 12.11.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година
  • Краен рок за достава на понуди 19.10.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Тековно и инвестиционо одржување на објектите – градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Тековно и инвестиционо одржување на објектите – градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати
  • Краен рок за достава на понуди 31.10.2018 до 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на