Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (113)

Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

 

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 01 Октомври 2012
 • Службен весник 124
 • Важечки пропис Да

Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување

 
Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за:
 • Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар
 • Обрасци на квартални извештаи 
 • Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх година
 • Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх
 • Коментари ВИП Оператор
 • Коментари Неотел 
 • Коментари Т-Мобиле
 • Коментари Македонски Телеком

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 03 Септември 2013
 • Важечки пропис Да

Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивното објавување

Објавен е финален документ „Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивното објавување“ со придружни прилози.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 19 Април 2013
 • Важечки пропис Да

Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 26 Октомври 2012
 • Службен весник 132-12
 • Важечки пропис Да

Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуги и доставени мислења, коментари и ставот на АЕК по истите

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 26 Октомври 2012
 • Службен весник 132-12
 • Важечки пропис Да

Финален документ за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република Македонија

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува “Финален  документ за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република Македонија”, со вклучени мислења од заинтересираните страни.

 

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 25 Октомври 2012
 • Важечки пропис Да

Финален Извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија со вклучени мислења од заинтересираните страни

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот Извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија со вклучени мислења од заинтересираните страни.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 25 Октомври 2012
 • Важечки пропис Да

Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува “Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre” со вклучени мислења од заинтересираните страни.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 25 Октомври 2012
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на