Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (111)

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните комуникациски услуги

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 18 Април 2017
 • Службен весник 27.04.2017
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на правилник за обезбедување на битстрим пристап

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 18 Април 2017
 • Службен весник 27.04.2017
 • Важечки пропис Да

План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 15 Февруари 2017
 • Службен весник 17/2017
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви

Правилник за изменување на правилникот за преносливост на броеви

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 04 Ноември 2016
 • Службен весник 205/2016
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Правилник за изменување и дополнување на на правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтна понуда за интерконекција

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 27 Јуни 2016
 • Службен весник 129 од 12.07.2016 година
 • Важечки пропис Да

План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 26 Јули 2016
 • Службен весник 38/2016
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на